Acte necesare înființării unei asociații

Publicat pe Publicat în Uncategorized

Acte necesare înființării unei asociații

Acte necesare înființării unei asociații:

– cerere către Judecătorie, motivată în fapt şi în drept;

– dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 lei;

– dovada disponibilităţii denumirii, valabilă, emisă de către Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei, într-un exemplar original şi o copie conformă cu originalul.

– acordul Secretariatului General al Guvernului pentru asociaţiile a căror denumire conţine cuvintele „naţional” sau „român” ori derivatele acestora, 1  ex. original şi 1 copie conformă cu originalul.

– actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în câte trei exemplare originale, autentificate de notar sau  atestate de către un avocat.

– dovada patrimoniului iniţial al asociaţiei –– activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei, făcută printr-un extras de cont, într-un exemplar original şi o copie conformă cu originalul.

– dovada sediului asociaţiei printr-un contract de comodat sau închiriere şi extras de carte funciară  valabil, în câte un exemplar original şi o copie conformă cu originalul.

– certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori, într-un exemplar original.

– copii conforme cu originalul ale cărţilor de identitate ale membrilor fondatori şi al cenzorului, 1 ex.

Acte necesare înființării unei asociații

Actul constitutiv va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. a) datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 3. c) denumirea asociaţiei;
 4. d) sediul asociaţiei;
 5. e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. f) patrimonial iniţial al asociaţiei: activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie.
 7. g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 8. h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 9. i) semnăturile membrilor asociaţi.

Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. a) elementele prevăzute la actul constitutiv, cu excepţia celor precizate la lit.g) şi h);
 2. b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 3. c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 4. d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 5. e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 6. f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 7. g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000 modificată.

Activitatea asociaţiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, modificată şi completată.

Citește și articolul referitor la găzduirea unei firme de către avocat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *